VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI CONTENTPRESS S.R.O.

(ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“)

1    Vymedzenie pojmov
2    Úvodné ustanovenia
3    Kúpna zmluva
4    Pravidlá a podmienky poskytovania služby e-shop
5    Doručovanie tovaru
6    Spracovanie údajov Predávajúcim
7    Zodpovednosť za vady (reklamácie, rozpor s kúpnou zmluvou), nárok na náhradu škody
8    Platobné podmienky
9    Záverečné ustanovenia

1    Vymedzenie pojmov

1.1
Bezhotovostný prevod je úhrada Kúpnej ceny na účet uvedený na príslušnej faktúre vystavenej Predávajúcim.
1.2
Internetový obchod alebo tiež e-shop je aplikácia prevádzkovaná Predávajúcim na Internetovej doméne www.contentpress.sk, pomocou ktorej Predávajúci ponúka výrobky a služby k predaju bližšie neurčenému okruhu subjektov.
1.3
Kúpna cena je cena tovaru špecifikovaná v Kúpnej zmluve.
1.4
Kúpna zmluva je Predávajúcim potvrdená Objednávka Kupujúceho; Predávajúci potvrdí Objednávku v súlade s článkom 3.1. VOP.
1.5
Kupujúci je podnikateľ, ktorý nakupuje Tovar od Predávajúceho v rámci podnikateľskej činnosti s týmito výrobkami alebo službami. Vzťah medzi Kujúcim a Predávajúcim sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú a zákonom č. 89/2012 Sb., Českého občianskeho zákonníku v platnom znení.
1.6
Objednávka je návrh nahrádzajúci jednotlivú Kúpnu zmluvu, ktorú (i) zasiela Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom jeho Internetového obchodu (ii) zasiela Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo faxu, a ktorou špecifikuje Tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy a podmienky zakúpenia Tovaru.
1.7
Rámcová kúpna zmluva je Kúpna zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom služby
e-shop alebo e-mailového či faxového spojenia alebo uzavretá osobne, a ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim najmä v oblasti periodicky sa opakujúcich jednotlivých Objednávok, stanovujúca pevné dodacie a platobné podmienky.
1.8
Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom e-mailovej, faxovej alebo poštovnej komunikácie, poprípade uzavretá osobne, a ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti obidvoch strán pri jednorazových dodávkach. Takáto Kúpna zmluva môže byť nahradená písomne vystavenou a potvrdenou Objednávkou.
1.9
Podmienky e-shopu sú súhrnom podmienok, ktoré regulujú predaj Tovaru prostredníctvom e-shopu, v aktuálnom znení uverejnené na internetovej doméne www.contentpress.sk.
1.10
Predávajúci alebo tiež CONTENTPRESS s. r. o., Východná 497, 072 14 Pavlovce nad Uhom zapísaná v obchodnom registri Košice I, odd. Sro, vl.č.37580/V, IČO: 48177377, DIČ: 2120090588. IČ DPH: SK2120090588
1.11
Reklamácia je uplatnenie nároku Kupujúceho voči Predávajúcemu na odstránenie Vád (v kvalite a/ alebo kvantite) Tovaru doručeného Kupujúcim na základe uzavretej Kúpnej zmluvy v súlade s Reklamačným poriadkom.
1.12
Reklamačný poriadok je súhrn podmienok, ktoré regulujú postup pri vybavení reklamácie Kupujúcich tykajúcich sa zakúpeného Tovaru a tvorí Prílohu č.1 týchto VOP.
1.13
Služba e-shop je súhrn funkcionalít dostupných k užívaniu prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.
1.14
Zmluvné strany alebo strany je súhrnný názov pre Kupujúceho a Predávajúceho.
1.15
Údaje sú informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci uvádza a poskytuje Predávajúcemu pri svojej registrácii do e-shopu.
1.16
Vada je nesúlad Tovaru (v kvalite a/ alebo kvantite) doručeného Kupujúcemu na základe uzavretej Kúpnej zmluvy alebo vystavenej objednávky a potvrdenej Predávajúcim oproti špecifikácii Tovaru v týchto dokumentoch uvedeného. Vady sa ďalej rozlišujú na zjavné a skryté.
1.17
Vybavenie reklamácie je posúdenie záznamu o reklamácii a Tovare, na ktorý sa uplatnená reklamácia vzťahuje, Predávajúcim a doručenie Kupujúcemu odpoveď, ktorú Predávajúci oznámi Kupujúcemu, či s reklamáciou súhlasí, pokiaľ nie, tak prečo s ňou nesúhlasí, a pokiaľ áno, akým spôsobom navrhuje reklamáciu riešiť v súlade s Reklamačným poriadkom.
1.18
Záznam o reklamácii je dokument, ktorý poskytne Kupujúci Predávajúcemu, informujúci o rozpore (v kvalite a/ alebo kvantite) Tovaru doručeného na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, s Tovarom, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy a je v nej špecifikovaný, a to spôsobom a formou podľa Reklamačného poriadku.
1.19
Tovar sú výrobky a/ alebo služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom svojho Internetového obchodu ku kúpe bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich.

2  Úvodné ustanovenia

2.1
Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe a predaji Tovaru prostredníctvom diaľkovej komunikácie –  e-shopu, e-mailu či faxu. Vzťahy neupravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 89/2012 Sb. Českým občianskym zákonníkom v platnom znení.
2.2
Pri výklade protichodných ustanovení obsiahnutých v Písomnej kúpnej zmluve a VOP platí, že ustanovenia obsiahnuté v Písomnej kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
2.3
E-shop umožňuje nákup Tovaru podľa aktuálnej ponuky Tovaru uvedenej na stránkach e-shopu všetkým Kupujúcim.

3  Kúpna zmluva

3.1
Kúpna zmluva je uzavretá okamžikom (i) doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu alebo telefonickým overením a potvrdením Objednávky v súlade s článkom 4. 4. a 4. 5. VOP; alebo (ii) doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu na jeho e-mailovou adresu alebo faxové číslo; alebo (iii) potvrdením Objednávky Kupujúceho Predávajúcim v priebehu telefonickej komunikácie (ak je príslušnému Kupujúcemu umožnené Predávajúcim činiť telefonické Objednávky). Od tohto okamžiku medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy. Okamžikom uzavretia Kúpnej zmluvy je Kupujúci viazaný VOP.

3.2
Kupujúci bol na skutočnosť viazanosti VOP a Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutým dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej Objednávky a uzavretím Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej Kúpnej zmluvy.
3.3
Kúpna zmluva je uzatvorená podľa českého práva, v prípade že nie je v rozpore s právom štátu Kupujúceho a v jazyku podľa zeme Kupujúceho alebo v dohodnutej jazykové mutácii. Písomná kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jeho úspešného naplnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy sú jasné z procesu objednávania na e-shope. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky si túto skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

4    Pravidla a podmienky služby e-shop

4.1
Služba e-shop je prevádzkovaná v súlade s príslušnými Podmienkami e-shopu v aktuálnom znení uverejnenými na internetovej doméne www.contentpress.sk a obecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky.
4.2
Kupujúci zadáva Objednávku na stránkach e-shopu prostredníctvom siete Internet.
4.3
V prípade, že potenciálny Kupujúci nesplní Podmienky
e-shopu pre objednanie Tovaru prostredníctvom e-shopu, Objednávka je automaticky vyradená a Predávajúci na ňu nereflektuje a nie je povinný o tejto skutočnosti informovať potenciálneho Kupujúceho zadávajúceho Objednávku.
4.4
Po prijatí Objednávky do e-shopu, po jej odoslaní, obdrží Kupujúci formou elektronickej komunikácie automaticky vygenerované potvrdenie Objednávky. K prijatiu Objednávky a teda aj uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza doručením tohto potvrdenia Kupujúcemu. Do obdržania potvrdenia Objednávky Predávajúcim sa Objednávka považuje za návrh k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
4.5
V prípade, že sa nepodarí Kupujúcemu doručiť potvrdenie Objednávky v súlade s článkom 4.4. VOP, potvrdí Predávajúci Objednávku Kupujúceho faxom alebo SMS správou podľa Kupujúcim poskytnutých kontaktných telefonických či faxových údajov.
4.6
V prípade, že sa nepodarí Objednávku Kupujúceho potvrdiť spôsobom podľa článku 4.4. a 4.5. VOP, môže byť Objednávka Predávajúcim bez náhrady zrušená. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho zadávajúceho Objednávku.

5    Doručovanie tovaru 

5.1
Doručenie Tovaru Kupujúcemu zaisťuje Predávajúci pomocou externého dopravcu na adresu uvedenú Kupujúcim v jeho objednávke, a to výhradne v pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 18:00 hodiny.
5.2
Cena dopravného sa riadi aktuálnym cenníkom uvedeným na Internetovej doméne www.contentpress.sk
5.3
Tovar je Kupujúcemu spravidla doručovaný druhý pracovný deň nasledujúci po uzavretí Kúpnej zmluvy, či potvrdenia jednotlivej písomnej objednávky alebo druhý pracovný deň nasledujúci po vyskladnení Tovaru, ktoré v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy nebolo na sklade Predávajúceho, pokiaľ Kupujúci nedostane od  Predávajúceho inú informáciu. Tovar je Kupujúcemu doručovaný výhradne na existujúce adresy. V dôsledku akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Objednávky, ktorá bude potvrdená zo strany Predávajúceho, začína lehota podľa prvej vety plynúť znovu od začiatku.
5.4
Tovar môže byť Kupujúcemu dodaný neskôr ako v lehote stanovenej článkom 5. 3., a to na jednej strane z dôvodu zásahu vyššej moci, ďalej z dôvodu, ktoré Predávajúci hoci aj nepriamo nezavinil a nemal vplyv na ich odvrátenie.  Predávajúci môže odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy, pokiaľ Tovar špecifikovaný Kúpnou zmluvou nebol Predávajúcemu dodaný a nie je ho možné ani dodatočne vyrobiť. V takom prípade je na dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim, či Kupujúcemu bude dodaný podobný Tovar identický kvalitou, parametrami, atď. alebo ak má Kúpna zmluva zaniknúť s účinkami, že si zmluvné strany vrátia svoje plnenia, poprípade učinia vzájomné vyrovnania z už uskutočneného plnenia. O predĺžení dodacej lehoty či potreby dohody o dodávke podobného Tovaru, zároveň s podmienkami pre uskutočnenie dodávky a tým aj súhlasu Kupujúceho alebo o odstúpení od Kúpnej zmluvy vyrozumie Predávajúci Kupujúceho bez zbytočného odkladu.
5.5
V prípade, že neprevezme Kupujúci predmet plnenia z dôvodu spočívajúcom na jeho strane (napr. nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná Kupujúcim určená osoba), uskutoční Predávajúci pomocou externého prepravcu pokus opakovaného doručenia Tovaru. Po opakovanom neúspešnom pokuse o doručenie Tovaru  Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený (i) od Kúpnej zmluvy odstúpiť; a/alebo (ii) uskladniť alebo uložiť Tovar, a  to aj u tretej strany, na náklady Kupujúceho, pričom v tomto prípade je Predávajúci oprávnený požadovať aj úhradu primeraných nákladov, ktoré mu s uskladnením či uložením Tovaru vznikli. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa za okamžik doručenia Tovaru považuje okamžik opätovného pokusu o doručenie Tovaru.
5.6
Predávajúci má právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s prípravou, pokusmi o doručenie, s odstúpením či uskladnením Tovaru, ako je špecifikované v bode 5. 5. VOP, predovšetkým na náhradu logistického poplatku vo výške 25 % z kúpnej ceny Tovaru, najmenej však 10 EUR bez DPH.
5.7
Kupujúci je pri vyplňovaní Objednávky povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci zodpovedný za škodu spôsobenú Predávajúcemu týmto svojím jednaním.
Kúpnu cenu uhradí Kupujúci v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku 8. 2. VOP.
5.8
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo storno Objednávky zo strany Kupujúceho je možné len do doby, kedy Predávajúci pristúpil k expedícii Tovaru.
5.9
Kupujúci má právo na svoje náklady na vrátenie bezchybného Tovaru a to do 14 dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade vrátenia bezchybného Tovaru musia byť Kupujúcim vrátené aj všetky zvýhodnenia, ktoré kúpou takto vráteného Tovaru získal, napr. rôzne darčeky vzťahujúce sa k danému Tovaru, množstvové zľavy, zľavy z dopravy, apod. Pri tomto druhu vrátenia Tovaru Kupujúci potvrdí Predávajúcemu, že Tovar nemá žiadne Vady. V prípade, že Predávajúci zistí nesúlad medzi potvrdením Kupujúceho o bezchybnosti Tovaru a skutočnosti, že jemu vrátený Tovar utrpel Vady, má právo Kupujúci vrátiť len pomernú časť Kúpnej ceny poníženú o náklady na uvedenie vráteného Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci rovnako súhlasí s tým, že mu bude vrátená Kúpna cena skrátená o poštovné a balné platné v dobe dodávky Tovaru. Na Tovar zakúpený v sekcii výpredaj sa právo na vrátenie bezchybného tovaru nevťahuje. V prípade zakúpenej obuvi sa lehota 14 dní na vrátenie tovaru nepoužije; kupujúci má právo v prípade obuvi na svoje náklady na vrátenie tohto tovaru (obuvi) do 30 dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenie.
5.10
Nebezpečenstvo škody na Tovar prechádza na Kupujúceho okamžikom prevzatia Tovaru od dopravcu. V prípade zjavne poškodeného obalu Tovaru nie je Kupujúci povinný Tovar prevziať a je povinný spísať s dopravcom Zápis o škode.

6.  Ochrana osobných údajov

6.1.
Predávajúci je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami EÚ, najmä GDPR.

6.2.
Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Spracovávaným osobným údajom je poskytovaný najvyšší štandard ochrany v súlade s právnymi predpismi SR a nariadeniami EÚ na úseku ochrany osobných údajov.

6.3.
Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho a poskytovať im dostatočnú ochranu tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

6.4.
Predávajúci spracováva osobné údaje v takej podobe, v akej je získa od Kupujúceho, v súlade so stanoveným účelom pre aký sú spracované a v rozsahu potrebnom na naplnenie takéhoto účelu, a uchováva ich iba na čas potrebný na účel ich spracovanie.

6.5.
Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

6.6.
Kupujúci berie na vedomie:

6.6.1.
že nákupom tovaru u Predávajúceho vzniká Predávajúcemu právo na zasielanie obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Predávajúceho a tretích subjektov Kupujúcemu, a súčasne

6.6.2.
prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 6.6.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, pretože používateľ so zaslaním informácií podľa bodu 6.6.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.

6.6.3.
Kupujúci má právo požiadať predávajúceho, aby z jeho strany k zasielaniu informácií podľa bodu 6.6.1. už nedochádzalo a to žiadostí urobenú úplne zadarmo na [email protected]

6.6.4.
na spracovanie osobných údajov Predávajúcim nad rámec ustanovení bodu 6.6.1. je nevyhnutné, aby Kupujúci udelil informovaný a slobodný súhlas.

7    Zodpovednosť za vady (reklamácie, rozpor s Kúpnou zmluvou), nárok na náhradu škody

7.1
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky Vady Tovaru. Zjavné Vady musia byť Kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a Kupujúci zašle tento záznam spolu s Tovarom, ktorého sa Kupujúcim uplatňovaná reklamácia týka Predávajúcemu so žiadosťou o vybavenie reklamácie. Skryté Vady najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Dodanie nesprávneho počtu ks alebo druhu Tovaru musí byť Predávajúcemu písomne oznámené do 14 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V uvedených lehotách musí byť tovar fyzicky doručený Predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
7.2
Dôvodom k reklamácii nie je, pokiaľ ide o rozmery, gramáž a/alebo zrážanlivosť Tovaru doručeného na základe Kúpnej zmluvy, rozpor s Kúpnou zmluvou do výšky ± 5% hodnoty uvedenej v Kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 2 stupne na stupnici šedi a o hodnoty ± 7% uvedenej v Kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 3 stupne na stupnici šedi v prípade produktov Piccolio. Důvodem k reklamaci není dále případ, pokud stanovené hodnoty poměru vláken u směsných produktů dosahují odchylky ± 3% uvedených v Kupní smlouvě.
7.3
Predávajúci je povinný reklamáciu Kupujúceho, vrátane odborného posúdenia Vady, ktorá je predmetom reklamácie, vybaviť v lehote 30 pracovných dní od doručenia Záznamu o reklamácii a Tovaru, ktorého sa Kupujúcim uplatňovaná reklamácia tyká Predávajúcemu, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
7.4
Predávajúci nezodpovedá za Vady v prípade, keď:

(i)    Kupujúci o nich pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím k okolnostiam uzavretia Kúpnej zmluvy musel vedieť;
(ii)    Kupujúci Vady sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Kupujúci zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Kupujúcim poverené vykonaním úloh v súvislosti s Kúpnou zmluvou;
(iii)    Ide o Tovar, ktorý bol zľavnený a ako taký (zvlášť v zľave alebo vo výpredajovej či inej marketingovej akcii) bol ponúkaný Predávajúcim k predaji; a/alebo
(iv)    Ide o Tovar, ktorý už bol Kupujúcim užitý, kedy je sporné, či závada mohla vzniknúť nesprávnym použitím Tovaru alebo inak.

7.5
Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Kupujúcemu vadným Tovarom či v súvislosti s dodaním vadného Tovaru.
7.6
Ďalšie podmienky uplatňovania reklamácie a nárokov z Vád sú stanovené v Reklamačnom poriadku. V prípade odlišnej úpravy práv a povinností vo vzťahu k reklamácii medzi VOP a Reklamačným poriadkom má úprava obsiahnutá v Reklamačnom poriadku prednosť.
7.7
Všetky fotografie zverejnené na webe a eshope www.contentpress.sk sú ilustračné a odlišnosť odtieňa farby zobrazovaného na e-shope nemôže slúžiť ako podklad pre reklamáciu.
7.8
Počas používania tovaru je nevyhnutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania daného tovaru, ktoré sú uvedené ako informácia k tovaru v podobe príbalového letáku, príbalových informácií, informačných brožúr, manuálov, pokynov a iných informácií vzťahujúci sa k danému tovaru a na tieto informácie a pokyny pri používaní dbal a riadil sa nimi. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté chybným používaním objednaného tovaru v prípade, že sa zákazník nezoznámil s týmito informáciami a pokynmi, resp. sa týmito informáciami a pokynmi neriadil.

8    Platobné podmienky 

8.1
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú oznámené Kupujúcemu zo strany Predávajúceho pred potvrdením Objednávky, Kupujúci písomne potvrdí, že sa s novými cenami zoznámil a že ich berie na vedomie. Tieto ceny sú závislé na druhu registrácie Kupujúcim a na platných cenách v okamžiku prijatia Objednávky.
8.2
Kúpna cena sa hradí v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru na sklade Predávajúceho, dobierkou alebo bezhotovostným prevodom v lehote a podľa podmienok stanovených v Kúpnej zmluve. Administratívny poplatok za platbu na dobierku uhradí Kupujúci vo výške platnej v okamžiku prijatia Objednávky a zverejnenej Predávajúcim na jeho webových stránkach na Internetovej doméne www.contentpress.sk.
8.3
Kúpna cena je uhradená dňom prevzatia čiastky v hotovosti Predávajúcim alebo dňom uhradenia dobierky Kupujúcim či dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.
8.4
V prípade omeškania s platbou 3 pracovné dni po lehote splatnosti, upozorní Predávajúci Kupujúceho na takéto omeškanie cestou zaslania 1. Upomienky formou e-mailovej komunikácie. V prípade, trvania omeškania zo strany Kupujúceho 10. deň po lehote splatnosti, vyzve Predávajúci Kupujúceho k úhrade dlžnej čiastky formou elektronickej komunikácie alebo bežným poštovným stykom dokumentom „II. Upomienka – Výzva k uhradeniu dlžnej čiastky“.  V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu dlžnú čiastku ani 20. deň po lehote splatnosti, zašle Predávajúci Kupujúcemu formou doporučeného dopisu „III. Upomienku –  výzvu k úhrade dlhu – Pokus o smier.“ Administratívny poplatok za spracovanie a zaslanie Pokusu o zmier je 8,- EUR a Kupujúci je povinný ho uhradiť Predávajúcemu do 3 dní od doručení Pokusu o smier.
8.5
V prípade omeškania s platbou je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom uhradenie zmluvnej pokuty z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je Kupujúci povinný uhradiť do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho k úhrade pokuty.

9    Záverečné ustanovenia

9.1
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť externého dopravcu a/ alebo parametre služby e-shop.
O jednostranne učinených zmenách, ktoré majú dopad na cenu poskytovanej služby, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu oboznámiť Kupujúceho. Za oboznámenie podľa predchádzajúcej vety možno považovať aj oboznámenie prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnenie na internetovej doméne www.contentpress.sk
9.2
Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo dočasne či trvalo zamedziť používaniu služby e-shop Kupujúcemu.
9.3
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté zo záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou, jej súčasťou sú VOP, alebo v súvislostí s ňou, a ktoré sa nepodarilo odstrániť vzájomným jednaním a dohodou, budú riešené a rozhodované s konečnou platnosťou českými súdmi podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, konkrétne Okresným súdom v Ústí nad Labem.

9.4
VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 30.10.2017. Okamžikom účinnosti nového znenia VOP stráca ich prechádzajúce znenie platnosť a účinnosť.